view res/values-sk/strings.xml @ 269:3a84a4f18640

Added tag stable-1.8.7 for changeset 2ce1ad6ffe6b
author Carl Byington <carl@five-ten-sg.com>
date Wed, 16 Jul 2014 12:53:51 -0700
parents f20a39b38f13
children
line wrap: on
line source

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resources>
 <string name="app_desc">Jednoduchý, výkonný, open-source SSH klient.</string>
 <string name="service_desc">Spravuje SSH spojenia a načítané verejné kľúče</string>
 <string name="auth_agent_service_desc">"Pracuje ako SSH-Agent pre iné aplikácie na tomto zarieadení"</string>
 <string name="ssh_agent_permission_label">použíť SSH kľúče uložené vo Vašom SSH-Agentovi</string>
 <string name="ssh_agent_permission_desc">Povolí aplikácií autentifikáciu SSH transakcií pomocou Vašich súkromných kľúčov uložených v aplikácii ConnectBot.
		VEĽMI NEBEZPEČNÉ ak zneužité zlomyselnou aplikáciou.</string>
 <string name="title_hosts_list">Hostitelia</string>
 <string name="title_pubkey_list">Verejné kľúče</string>
 <string name="title_port_forwards_list">Presmerovanie portov</string>
 <string name="title_host_editor">Upraviť Hostiteľa</string>
 <string name="title_help">Nápoveda</string>
 <string name="title_colors">Farby</string>
 <string name="resolve_connect">Pripojiť</string>
 <string name="resolve_entropy">Získať entropiu</string>
 <string name="menu_insert">Pridať hostiteľa</string>
 <string name="menu_delete">Zmazať hostiteľa</string>
 <string name="menu_preferences">Nastavenia</string>
 <string name="help_intro">Prosím, vyberte si tému pre viac informácií o danom subjekte.</string>
 <string name="help_about">O programe ConnectBot</string>
 <string name="help_keyboard">Klávesnica</string>
 <string name="pubkey_generate">Vygenerovať</string>
 <string name="pubkey_import">Importovať</string>
 <string name="pubkey_delete">Zmazať kľúč</string>
 <string name="pubkey_gather_entropy">Získavanie entropie</string>
 <string name="pubkey_touch_prompt">Dotknite sa plochy pre získanie náhodnosti: %1$d%% hotovo</string>
 <string name="pubkey_touch_hint">Pre zabezpečenie náhodnosti počas generovania kľúča pohybujte prstom náhodne po ploche nižšie.</string>
 <string name="pubkey_generating">"Generujem kľúčový pár&#8230;"</string>
 <string name="pubkey_copy_private">Kopírovať súkromný kľúč</string>
 <string name="pubkey_copy_public">Kopírovať verejný kľúč</string>
 <string name="pubkey_list_empty">Ťukni na Menu pre vytvorenie\nalebo importovanie páru kľúčov.</string>
 <string name="pubkey_unknown_format">Neznámy formát</string>
 <string name="pubkey_change_password">Zmeniť heslo</string>
 <string name="pubkey_list_pick">Vyberte z /sdcard</string>
 <string name="pubkey_import_parse_problem">Chyba pri importe súkromného kľúča</string>
 <string name="pubkey_unlock">Odomknúť kľúč</string>
 <string name="pubkey_failed_add">Nesprávne heslo pre kľúč \'%1$s\'. Overenie zlyhalo.</string>
 <string name="pubkey_memory_load">Nahrať do pamäte</string>
 <string name="pubkey_memory_unload">Odstrániť z pamäte</string>
 <string name="pubkey_load_on_start">Načítať kľúč pri štarte</string>
 <string name="pubkey_confirm_use">Potvrdiť pred použitím</string>
 <string name="portforward_list_empty">Ťukni na Menu pre vytvorenie\npresmerovania portov.</string>
 <string name="portforward_edit">Upraviť presmerovanie portov</string>
 <string name="portforward_delete">Zmazať smerovanie portu</string>
 <string name="prompt_nickname">Prezývka:</string>
 <string name="prompt_nickname_hint_pubkey">Môj pracovný kľúč</string>
 <string name="prompt_source_port">Zdrojový port:</string>
 <string name="prompt_destination">Cieľ:</string>
 <string name="prompt_old_password">Staré heslo:</string>
 <string name="prompt_password">Heslo:</string>
 <string name="prompt_again">(znovu)</string>
 <string name="prompt_type">Typ:</string>
 <string name="prompt_password_can_be_blank">Poznámka: heslo nemôže byť prázdne</string>
 <string name="prompt_bits">Veľkost v bitoch:</string>
 <string name="prompt_pubkey_password">Heslo pre kľúč \'%1$s\'</string>
 <string name="prompt_allow_agent_to_use_key">Povoliť vzdialenému hostitelovi\npoužíť kľúč \'%1$s\'?</string>
 <string name="host_verification_failure_warning_header">VAROVANIE! IDENTIFIKÁCIA VZDIALENÉHO HOSTITEĽA SA ZMENILA!</string>
 <string name="host_verification_failure_warning">JE MOŽNÉ, ŽE IDE O NEKALÚ AKTIVITU!\nNiekto vás môže sledovať (man-in-the-middle útok)!\nTiež je možné, že kľúč hostiteľa bol zmenený.</string>
 <string name="prompt_host_disconnected">Hostiteľ sa odpojil.\nUkončiť sedenie?</string>
 <string name="prompt_continue_connecting">Naozaj chcete\npokračovať v pripájaní?</string>
 <string name="host_authenticity_warning">Autenticita hostiteľa \'%1$s\' nemohla byť overená.</string>
 <string name="host_fingerprint">Odtlačok kľúča hostiteľa %1$s je %2$s</string>
 <string name="alert_passwords_do_not_match_msg">Heslo sa nezhoduje!</string>
 <string name="alert_wrong_password_msg">Nesprávne heslo!</string>
 <string name="alert_key_corrupted_msg">Súkromný kľúč vyzerá poškodene!</string>
 <string name="alert_sdcard_absent">Nie je vložená SD karta!</string>
 <string name="button_add">Pridať</string>
 <string name="button_change">Zmeniť</string>
 <string name="button_generate">Vygenerovať kľúč</string>
 <string name="button_resize">Zmeniť veľkosť</string>
 <string name="button_resize_reset">Prednastavená veľkosť</string>
 <string name="alert_disconnect_msg">Spojenie stratené</string>
 <string name="pref_emulation_category">Emulácia terminálu</string>
 <string name="pref_emulation_title">Mód emulácie</string>
 <string name="pref_emulation_summary">Použiť mód emulácie terminálu pri PTY spojeniach</string>
 <string name="pref_scrollback_title">Veľkosť histórie</string>
 <string name="pref_scrollback_summary">Veľkosť histórie uložená v pamäti pre každú konzolu</string>
 <string name="pref_ui_category">Používateľské rozhranie</string>
 <string name="pref_rotation_title">Mód otáčania</string>
 <string name="pref_rotation_summary">Ako zmeniť rotáciu, keď sa zobrazí / skryje klávesnica</string>
 <string name="pref_memkeys_title">Zapamätať kľúče v pamäti</string>
 <string name="pref_memkeys_summary">Ponechať odomknuté kľúče v pamäti pokiaľ nie je ukončená služba na pozadí.</string>
 <string name="pref_update_title">Kontrolovať aktualizácie</string>
 <string name="pref_update_summary">Nastaviť maximálnu frekvenciu kontroly aktualizácií pre ConnectBot</string>
 <string name="pref_conn_persist_title">Perzistentné pripojenia</string>
 <string name="pref_conn_persist_summary">Vynútiť spojenie aj v pozadí</string>
 <string name="pref_keymode_title">Skratky adresárov</string>
 <string name="pref_keymode_summary">Vyberte ako použiť Alt pre \'/\' a Shift pre Tab</string>
 <string name="pref_camera_title">Tlačidlo fotoaparát</string>
 <string name="pref_camera_summary">Činnosť, ktorá sa vykoná po stlačení tlačidla fotoaparátu</string>
 <string name="pref_volup_title">Tlačidlo hlasnejšie</string>
 <string name="pref_volup_summary">Činnosť, ktorá sa vykoná po stlačení tlačidla hlasnejšie</string>
 <string name="pref_voldn_title">Tlačidlo tichšie</string>
 <string name="pref_voldn_summary">Činnosť, ktorá sa vykoná po stlačení tlačidla tichšie</string>
 <string name="pref_search_title">Tlačidlo hľadať</string>
 <string name="pref_search_summary">Činnosť, ktorá sa vykoná po stlačení tlačidla hľadať</string>
 <string name="pref_keepalive_title">Ponechať obrazovku zapnutú</string>
 <string name="pref_keepalive_summary">Zabrániť vypnutiu obrazovky pri práci s konzolou</string>
 <string name="pref_wifilock_title">Ponechať Wi-Fi aktívne</string>
 <string name="pref_wifilock_summary">Ponechať Wi-Fi aktívne pokiaľ je otvorené spojenie</string>
 <string name="pref_bumpyarrows_title">Hrboľaté šípky</string>
 <string name="pref_bumpyarrows_summary">Vibrovať pri posielaní kurzorových tlačidiel z trackballu; užitočné pre chybové spojenia</string>
 <string name="pref_bell_category">Zvonček terminálu</string>
 <string name="pref_bell_title">Akustický zvonček</string>
 <string name="pref_bell_volume_title">Hlasitosť zvončeka</string>
 <string name="pref_bell_vibrate_title">Vibrovať pri zvončeku</string>
 <string name="pref_bell_notification_title">Upozornenia na pozadí</string>
 <string name="pref_bell_notification_summary">Zobraziť upozorneni ak zazvoní zvonček terminálu bežiaceho v pozadí.</string>
 <string name="list_keymode_right">Použite klávesy vpravo</string>
 <string name="list_keymode_left">Použite klávesy vľavo</string>
 <string name="list_keymode_none">Vypnúť</string>
 <string name="list_pubkeyids_none">Nepoužívať kľúče</string>
 <string name="list_pubkeyids_any">Použiť ktorýkoľvek odomknutý kľúč</string>
 <string name="hostpref_nickname_title">Prezývka</string>
 <string name="hostpref_color_title">Farebná kategória</string>
 <string name="hostpref_fontsize_title">Veľkosť písma (bodov)</string>
 <string name="hostpref_pubkeyid_title">Použiť verejný kľúč pre autentifikáciu</string>
 <string name="hostpref_authagent_title">Použiť SSH autorizačného agenta</string>
 <string name="hostpref_postlogin_title">Automatizácia po prihlásení</string>
 <string name="hostpref_postlogin_summary">Príkazy, ktoré sa spustia na vzdialenom serveri po prihlásení</string>
 <string name="hostpref_compression_title">Kompresia</string>
 <string name="hostpref_compression_summary">Môže pomôcť pri pomalých sieťach</string>
 <string name="hostpref_wantsession_title">Spustiť sedenie shellu</string>
 <string name="hostpref_wantsession_summary">Vypnite túto možnosť ak chcete len presmerovať porty</string>
 <string name="hostpref_stayconnected_title">Zostať pripojený</string>
 <string name="hostpref_stayconnected_summary">Znovu sa pripojiť pri odpojení</string>
 <string name="hostpref_delkey_title">Klávesa DEL</string>
 <string name="hostpref_delkey_summary">Kód stlačenej DEL klávesy</string>
 <string name="hostpref_encoding_title">Kódovanie</string>
 <string name="hostpref_encoding_summary">Kódovanie znakov hostiteľa</string>
 <string name="hostpref_connection_category">Nastavenia pripojenia</string>
 <string name="hostpref_username_title">Používateľské meno</string>
 <string name="hostpref_hostname_title">Hostiteľ</string>
 <string name="hostpref_port_title">Port</string>
 <string name="hostpref_x11_forwarding">"Presmerovanie X11"</string>
 <string name="hostpref_wantx11forward_title">"Zapnúť presmerovanie X11"</string>
 <string name="hostpref_wantx11forward_summary">"Sedenia X11 budú presmerované na hostiteľa a port uvedený nižšie"</string>
 <string name="hostpref_x11host_title">"Hostiteľ pre presmerovanie X11"</string>
 <string name="hostpref_x11port_title">"Port pre presmerovanie X11"</string>
 <string name="bind_never">Nikdy nepripojený</string>
 <string name="bind_minutes">Pred %1$s minútami</string>
 <string name="bind_hours">Pred %1$s hodinami</string>
 <string name="bind_days">Pred %1$s dňami</string>
 <string name="console_copy_done">%1$d bajtov skopírovaných do schránky</string>
 <string name="console_copy_start">Pre výber kopírovanej oblasti \nsa dotknite a ťahajte\nalebo použite smerové tlačidlo</string>
 <string name="console_menu_close">Zatvoriť</string>
 <string name="console_menu_copy">Kopírovať</string>
 <string name="console_menu_paste">Vložiť</string>
 <string name="console_menu_portforwards">Presmerovanie portov</string>
 <string name="console_menu_resize">Vynútiť veľkosť</string>
 <string name="console_menu_urlscan">Nájsť URL</string>
 <string name="console_menu_screencapture">Snímka obrazovky</string>
 <string name="console_menu_download">"Prevziať súbor"</string>
 <string name="console_menu_upload">"Odoslať súbor"</string>
 <string name="button_yes">Áno</string>
 <string name="button_no">Nie</string>
 <string name="portforward_local">Lokálny</string>
 <string name="portforward_remote">Vzdialený</string>
 <string name="portforward_dynamic">Dynamický (SOCKS)</string>
 <string name="portforward_pos">Vytvoriť presmerovanie portu</string>
 <string name="portforward_done">Premerovanie portu úspešne vytvorené</string>
 <string name="portforward_problem">Chyba pri vytvorení presmerovania portu, možno používate port menší ako 1024 alebo je už obsadený?</string>
 <string name="portforward_menu_add">Pridať presmerovanie portu</string>
 <string name="hint_userhost">používateľ\@hostiteľ</string>
 <string name="list_format_error">Použite formát \"%1$s\"</string>
 <string name="format_username">používateľ</string>
 <string name="format_hostname">hostiteľ</string>
 <string name="format_port">port</string>
 <string name="list_menu_pubkeys">Spravovať verejné kľúče</string>
 <string name="list_menu_sortcolor">Usporiadať podľa farby</string>
 <string name="list_menu_sortname">Usporiadať podľa názvu</string>
 <string name="list_menu_settings">Nastavenia</string>
 <string name="list_host_disconnect">Odpojiť</string>
 <string name="list_host_edit">Upraviť nastavenia hostiteľa</string>
 <string name="list_host_portforwards">Upraviť presmerovanie portov</string>
 <string name="list_host_delete">Zmazať hostiteľa</string>
 <string name="list_host_empty">Použite pole rýchleho pripojenia\nnižšie pre pripojenie k hostiteľovi.</string>
 <string name="list_rotation_default">Predvolené</string>
 <string name="list_rotation_land">Vynútiť na šírku</string>
 <string name="list_rotation_port">Vynútiť na výšku</string>
 <string name="list_rotation_auto">Automaticky</string>
 <string name="list_hwbutton_screen_capture">Snímka obrazovky</string>
 <string name="list_hwbutton_ctrlaspace">Ctrl+A , potom medzerník</string>
 <string name="list_hwbutton_ctrla">Ctrl+A</string>
 <string name="list_hwbutton_esc">Klávesa Esc</string>
 <string name="list_hwbutton_esc_a">Esc+A</string>
 <string name="list_hwbutton_none">Žiadny</string>
 <string name="list_delkey_backspace">Backspace</string>
 <string name="list_delkey_del">Delete</string>
 <string name="delete_message">Naozaj chcete zmazať \'%1$s\'?</string>
 <string name="delete_pos">Áno, vymazať</string>
 <string name="delete_neg">Zrušiť</string>
 <string name="wizard_agree">Súhlasím</string>
 <string name="wizard_next">Ďalej</string>
 <string name="wizard_back">Späť</string>
 <string name="terminal_no_hosts_connected">Žiadny hostiteľ nie je pripijený</string>
 <string name="terminal_connecting">Pripájanie k %1$s:%2$d cez %3$s</string>
 <string name="terminal_sucess">Hostiteľ overený \'%1$s\' kľúč: %2$s</string>
 <string name="terminal_failed">Overenie kľúča hostiteľa neúspešné.</string>
 <string name="terminal_using_s2c_algorithm">Server-klient algoritmus: %1$s %2$s</string>
 <string name="terminal_using_c2s_algorithm">Klient-server algoritmus: %1$s %2$s</string>
 <string name="terminal_using_algorithm">Použitie algoritmu: %1$s %2$s</string>
 <string name="terminal_auth">Pokus o overenie</string>
 <string name="terminal_auth_pass">Pokus o overenie heslom</string>
 <string name="terminal_auth_pass_fail">Overenie heslom neúspešné</string>
 <string name="terminal_auth_pubkey_any">Pokus o overenie verejným kľúčom z pamäti</string>
 <string name="terminal_auth_pubkey_invalid">Vybraný verejný kľúč je neplatný, skúste zvoliť kľúč v editore hostiteľov</string>
 <string name="terminal_auth_pubkey_specific">Pokus o overenie konkrétnym verejným kľúčom</string>
 <string name="terminal_auth_pubkey_fail">Overenie verejným kľúčom \'%1$s\' zlyhalo</string>
 <string name="terminal_auth_ki">Pokus o overenie cez interaktívnu klávesnicu</string>
 <string name="terminal_auth_ki_fail">Overenie cez interaktívnu klávesnicu zlyhalo</string>
 <string name="terminal_auth_fail">[Váš hostiteľ nepodporuje overenie heslom alebo overenie cez interaktívnu klávesnicu.]</string>
 <string name="terminal_no_session">Sedenie nebude spustené z dôvodu nastavenia hostiteľa.</string>
 <string name="terminal_enable_portfoward">Zapnúť presmerovanie portu: %1$s</string>
 <string name="local_shell_unavailable">Chyba! Lokálny shell je nedostupný na tomto telefóne.</string>
 <string name="notification_text">%1$s vyžaduje vašu pozornosť.</string>
 <string name="no">Nie</string>
 <string name="with_confirmation">S potvrdením</string>
 <string name="yes">Áno</string>
 <string name="exceptions_submit_message">Ostatné spustenie ConnectBot asi skončilo chybou. Zaslať chýbovú správu vývojárom ConnectBot?</string>
 <string name="menu_colors_reset">Pôvodné</string>
 <string name="app_is_running">ConnectBot je spustený</string>
 <string name="color_red">červená</string>
 <string name="color_green">zelená</string>
 <string name="color_blue">modrá</string>
 <string name="color_gray">sivá</string>
 <string name="button_close">Zavrieť</string>
 <string name="pref_custom_keymap_title">Prispôsobenie klávesnice</string>
 <string name="pref_custom_keymap_summary">Presmerovanie vybraných kláves na podporovaných zariadeniach</string>
 <string name="pref_custom_keymap_full">plnohodnotná klávesnica</string>
 <string name="pref_custom_keymap_disabled">vypnuté</string>
 <string name="resize_error_title">Chyba pri zmene veľkosti</string>
 <string name="resize_error_width_height">Šírka a výška musia byť väčšie ako 0</string>
 <string name="pref_screen_capture_category">Snímka obrazovky</string>
 <string name="pref_screen_capture_folder">Cesta pre snímku obrazovky</string>
 <string name="pref_screen_capture_folder_summary">Priečinok, kam sa budú ukladať snímky obrazovky</string>
 <string name="pref_screen_capture_popup">Správa o snímke obrazovky</string>
 <string name="pref_screen_capture_popup_summary">Zobraziť vyskakovacie okno pri úspešnej snímke obrazovky</string>
 <string name="screen_capture">Snímka obrazovky</string>
 <string name="screenshot_success_title">Snímka obrazovky úspešná</string>
 <string name="screenshot_saved_as">Snímka obrazovky bola uložená do</string>
 <string name="screenshot_error_title">Chyba pri snímke obrazvky</string>
 <string name="screenshot_not_saved_as">Snímka obrazovky nemohla byť uložená do</string>
 <string name="pref_picker_string">Obsah okna Sym</string>
 <string name="pref_picker_string_summary">Sada znakov do dialógového okna na výber znaku</string>
 <string name="pref_picker_keep_open">Ponechať okno Sym otvorené</string>
 <string name="pref_picker_keep_open_summary">Iba tlačidlo zrušiť zavrie dialógové okno na výber znaku</string>
 <string name="pref_file_transfer_category">Prenos súborov</string>
 <string name="pref_file_dialog_title">Výber súbora</string>
 <string name="pref_file_dialog_summary">Formulár na výber súborov a priečinkov</string>
 <string name="pref_file_dialog_builtin">zabudovaný</string>
 <string name="error_starting_app">Nepodarilo sa spustiť %1$s</string>
 <string name="file_chooser_select_file">Vybrať súbor %1s</string>
 <string name="select_for_download">na prevzatie</string>
 <string name="select_for_upload">na odoslanie</string>
 <string name="select_for_key_import">na import kľúča</string>
 <string name="location">Umiestnenie</string>
 <string name="cant_read_folder">Chyba pri čítaní priečinka.</string>
 <string name="nnew">Nové</string>
 <string name="select">Vybrať</string>
 <string name="file_name">Názov súbora:</string>
 <string name="cancel">Zrušiť</string>
 <string name="save">Uložiť</string>
 <string name="new_file">Nový súbor</string>
 <string name="no_data">Žiadne dáta</string>
 <string name="pref_download_folder">Priečinok pre preberanie</string>
 <string name="pref_download_folder_summary">Cesta pre ukladanie prevzatých súborov</string>
 <string name="pref_remote_upload_folder">Vzdialený priečinok pre odosielanie</string>
 <string name="pref_remote_upload_folder_summary">Vzdialená cesta pre odosielanie súborov</string>
 <string name="pref_upload_dest_prompt">Pýtať sa na vzdialené umiestnenie</string>
 <string name="pref_upload_dest_prompt_summary">Zadávať vzdialený nazov alebo cestu pre odosielaný súbor</string>
 <string name="pref_background_file_transfer">Prenos súborov na pozadí</string>
 <string name="pref_background_file_transfer_summary">Odosielanie a preberanie súborov uskutočniť na pozadí.</string>
 <string name="transfer_downloading">"Preberanie súborov&#8230;"</string>
 <string name="transfer_downloading_file">Preberanie súbora: %1$s</string>
 <string name="transfer_download_complete">Preberanie ukončené</string>
 <string name="transfer_download_failed">Chyba pri preberaní:%1$s</string>
 <string name="transfer_select_remote_download_title">Prevziať súbor(y)</string>
 <string name="transfer_select_remote_download_desc">Cesty k vzdialeným súborom na prevzatie (jeden na riadok)</string>
 <string name="transfer_select_remote_upload_dest_title">Umiestnenie odosielaného súbora</string>
 <string name="transfer_select_remote_upload_dest_desc">Vzdialené umiestnenie pre:</string>
 <string name="transfer_button_download">Prevziať</string>
 <string name="transfer_button_upload">Odoslať</string>
 <string name="transfer_uploading">"Odosielanie súborov&#8230;"</string>
 <string name="transfer_uploading_file">Odosielanie súbora: %1$s</string>
 <string name="transfer_upload_complete">Odosielanie ukončené</string>
 <string name="transfer_upload_failed">Chyba pri odosielaní:%1$s</string>
 <string name="pubkey_export_private">"Exportovať súkromný kľúč"</string>
 <string name="pubkey_export_public">"Exportovať verejný kľúč"</string>
 <string name="pubkey_public_save_as">Uložiť verejný kľúč</string>
 <string name="pubkey_public_save_as_desc">Názov súboru (s cestou) pre uloženie verejného kľúča</string>
 <string name="pubkey_private_save_as">Uložiť súkromný kľúč</string>
 <string name="pubkey_private_save_as_desc">Názov súboru (s cestou) pre uloženie súkromného kľúča</string>
 <string name="pubkey_public_export_success">Verejný kľúč bol uložený ako %1$s</string>
 <string name="pubkey_public_export_problem">Chyba pri exporte verejného kľúča</string>
 <string name="pubkey_private_export_success">Súkromný kľúč bol uložený ako %1$s</string>
 <string name="pubkey_private_export_problem">Chyba pri exporte súkromného kľúča</string>
 <string name="pref_debug_category">Nastavenia pre vývoj</string>
 <string name="pref_debug_keycodes">Zobrazovať kódy kláves</string>
 <string name="pref_debug_keycodes_summary">Zobrazovať kódy stlačených kláves v termináli</string>
 <string name="keycode_pressed">Kód stlačenej klávesy</string>
 <string name="pref_extended_longpress">Rozšírené menu dlhého stlačenia</string>
 <string name="pref_extended_longpress_summary">Zobraziť možnosti vstupu v menu dlhého stlačenia</string>
 <string name="longpress_select_action">Vybrať akciu</string>
 <string name="longpress_enable_full_screen_mode">Zapnúť režim celej obrazovky</string>
 <string name="longpress_disable_full_screen_mode">Vypnúť režim celej obrazovky</string>
 <string name="longpress_change_font_size">Zmeniť veľkosť písma</string>
 <string name="longpress_arrows_dialog">Šípky</string>
 <string name="longpress_ctrl_dialog">CTRL+?</string>
 <string name="longpress_fkeys_dialog">Funkčné klávesy</string>
 <string name="longpress_sym_dialog">Výber znaku</string>
 <string name="pref_ctrl_string">Obsah okna Ctrl</string>
 <string name="pref_ctrl_string_summary">Sada znakov na výber kombinácie CTRL+?</string>
 <string name="fullscreen">Celá obrazovka</string>
</resources>